Wspólna sieć

Wymiana doświadczeń i informacji: Nasi członkowie są obecni po obu stronach granicy niemiecko-duńskiej i są symbolem udanej współpracy, o której chcemy informować w całej Europie.

Celem naszej pracy sieciowej jest wspieranie dialogu i działań podejmowanych przez mniejszości na pograniczu niemiecko-duńskim i za granicą. Nasze organizacje partnerskie pomagają w promowaniu zrozumienia dla mniejszości narodowych i grup etnicznych, ich języka i kultury.

Mniejszości i grupy etniczne uznane na pograniczu niemiecko-duńskim zaliczają się do mniejszości narodowych. W Szlezwiku-Holsztynie są to duńska mniejszość narodowa, mniejszość niemieckich Sinti i Romów oraz fryzyjska grupa etniczna, której ochrona i promocja są zapisane w konstytucji kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Ponadto mniejszość niemiecka w Szlezwiku Północnym w Danii jest również członkiem Sieci Kompetencji Mniejszości.

Wzmocnienie postrzegania

Widoczność mniejszości narodowych to odwieczny, podstawowy problem każdej dyskusji o mniejszościach. Obejmuje to również postrzeganie przez osoby odwiedzające pogranicze niemiecko-duńskie i członków większości społeczeństwa, które mogą być odmienne.

Przykładem postrzegania przez społeczeństwo są dwujęzyczne znaki drogowe i nazwy miejscowości, takie jak te występujące w języku fryzyjskim. Mniejszość duńska jest również widoczna w dwujęzycznych tablicach z nazwami miejscowości, np. Flensburg/Flensborg. Ważną rolę odgrywa też sektor edukacji. Ponadto mniejszość duńska jest obecna w wielu przedszkolach i szkołach. Dzięki gazecie „Flensborg Avis” mniejszość wypracowała stabilną pozycję w sferze publicznej. Mniejszość niemiecka w północnym Szlezwiku jest silnie reprezentowana w mediach dzięki gazecie „Der Nordschleswiger”, a także prowadzi przedszkola i szkoły, które mają wpływ na codzienne życie lokalne.

Wielojęzyczność mniejszości narodowych musi zyskać znacznie więcej przestrzeni w mediach niż do tej pory. Jedno jest pewne: język, który nie istnieje w mediach, jest martwy. Jest to wielkie wyzwanie zwłaszcza dla języka romskiego, języka niemieckich Sinti i Romów oraz dla języka północnofryzyjskiego. Ale i tu widać postępy, jak choćby niedawno opublikowany internetowy słownik języka północnofryzyjskiego: friesisch.net. Słownik może służyć jako wzór dla języków romańskich lub regionalnych, takich jak Plattdeutsch czy Synnejysk.

Szlezwik-Holsztyn: Polityka mniejszości jako wzór

Struktury w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn pokazują, jak polityka mniejszości w Szlezwiku-Holsztynie może być wzorem dla innych krajów związkowych i państw. Umocowanie mniejszości w konstytucji kraju związkowego, a także główna osoba odpowiedzialna za kontakty z mniejszościami w osobie pełnomocnika ds. mniejszości Johannesa Callsena stanowią bardzo mocny fundament ochrony mniejszości w Szlezwiku-Holsztynie. Mniejszości są widoczne na pograniczu niemiecko-duńskim w swojej różnorodności oraz w tym, że żyją razem z większością społeczeństwa i są z nią zintegrowane.

Ważne jest, by mniejszości narodowe nadal stanowiły żywą część społeczeństwa na pograniczu niemiecko-duńskim. Nasze wydarzenia mają na celu promowanie ciągłej wymiany i zrozumienia między mniejszościami i większością. Odwiedzający pogranicze niemiecko-duńskie mogą doświadczyć w ramach dialogu, jak i dlaczego możliwe jest przejście od pełnej konfliktów wspólnoty do pokojowego koegzystowania. Przekazywane podstawowe kompetencje mogą pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju pokojowego społeczeństwa, jakie znamy obecnie.

Dziękujemy za wsparcie